Ideer til SRP - Fransklisten

Aller au contenu

Ideer til SRP

Undervisning

Ideer til SRP
IDEER TIL SRP MED FRANSK

STX

FRANSK - DANSK

1. Der ønskes en analyse og fortolkning af vedhæftede digte af Jacques Prévert og Benny Andersen med fokus på temaerne krig, kærlighed og kritik af samfundets vedtagne normsæt.
Derefter sammenlignes Jacques Prévert og Benny Andersens digte, både med hensyn til sprog, form og indhold.
Endelig perspektiveres til samtiden i Frankrig og Danmark, og det diskuteres, hvorfor de begge i den grad er blevet ”folkekære nationalskjalde”.

2. Hvordan kommer eksistentialismen i Albert Camus’ roman L’étranger (1942) til udtryk, og hvordan ses påvirkningen fra denne filosofi i udvalgt dansk fiktion?
Din besvarelse skal indeholde en analyse og fortolkning af romanen med fokus på skildringen af hovedpersonen og hans forhold til omverdenen samt en perspektivering til et par selvvalgte noveller fra Peter Seebergs Eftersøgningen (1962).
Afsluttende skal du udvælge en scene fra Astrid Øyes drama Rørvig (2008) og derudfra diskutere, hvorvidt dramaets hovedproblematik kan tolkes eksistentialistisk. Hvilke perspektiver ser du fra Camus’ roman til nutiden?

3. Med udgangspunkt i nogle centrale eksistentialistiske begreber ønskes en analyse og fortolkning af Simone de Beauvoirs roman Les Belles Images.
På grundlag af en tematisk sammenligning med Helle Helles roman Rødby-Puttgarden skal de to kvindelige hovedpersoners udvikling belyses.
Diskuter, hvorvidt følgende citat fra Le deuxième sexe af Simone de Beauvoir passer på de kvindelige hovedpersoner i de to romaner: ”On ne naît pas femme, on le devient”.

4.Eksistentialisme
Opgaveformulering:
Med udgangspunkt i en redegørelse for eksistentialismens hovedtanker – herunder begrebet fremmedgørelse - ønskes en komparativ analyse af Albert Camus’ ”L’étranger” og en eller flere af novellerne i Peter Seebergs ”Fugls føde”.
Inddrag vedlagte uddrag af Albert Camus’ ”Sisyfosmyten” og evt. andet selvvalgt materiale til diskussion af det eksistentialistiske livssyn.
Bilag: Albert Camus: Sisyfosmyten

5.Litteratur i 1990'erne
Der ønskes en redegørelse for hovedtrækkene i 1990’er-litteraturen med fokus på den magiske realisme.
Der ønskes en analyse og fortolkning af Marie Darrieussecq: Truismes med fokus på den kvindelige fortællers transformation.
Analyser og fortolk en selvvalgt novelle fra Peter Høegs ” Fortællinger om natten”. Sammenlign udsagnet og fortællestilen hos de to forfattere og sæt teksterne i relation til magisk realisme.
Inddrag forsidebilledet fra Truismes (Folio 2007) i en diskussion af 90’ernes kvindebillede.

6. Eksistentialisme
Der ønskes en redegørelse for Jean Paul Sartres eksistentialisme. I denne redegørelse påvises relationerne mellem Sartres og Søren Kierkegaards filosofiske tænkning
Der ønskes en analyse og fortolkning af Sartres Les jeux sont faits med fokus på ’valget’ og ’gudsbegrebet’. Inddrag i den forbindelse relevante afsnit af Kierkegaard til perspektivering.
Giv en samlet begrundet vurdering af Sartres tekst som udtryk for eksistentialistisk tankegang.

7. Symbolisme i fransk og dansk litteratur
Der ønskes en redegørelse for de væsentligste aspekter i fransk og dansk symbolisme.
Yderligere ønskes en analyse og fortolkning af Paul Verlaines digt Le ciel est pardessus le toit og Sophus Claussens I en frugthave . I den forbindelse sammenlignes det sproglige udtryk og det litterære udsagn.
Analyser vedlagte billede (Harald Slott-Møller: Primavera) og inddrag andet materiale i en samlet begrundet vurdering af symbolismen som litterær strømning.

8. Minimalisme
Helle Helle: "Ned til hundene" (2008) og Emmanuèle Bernheim: "Sa femme" (1993)
Med udgangspunkt i en kort karakteristik af kompositionen ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af de to værker med særligt henblik på en påvisning af karakteristiske stiltræk.
Endelig ønskes en diskussion og vurdering af, i hvilken grad de to værker kan karakteriseres som minimalistiske.

9. Eksistentialismen
Hvordan kommer eksistentialismen i Albert Camus' roman L'étranger (1942) til udtryk, og hvordan ses påvirkningen fra denne filosofi i udvalgt dansk fiktion?

FRANSK - HISTORIE

1.Giv en kort redegørelse for udviklingen i Algeriet i perioden 1954 frem til juli 1962 med særligt henblik på at afdække ”les pieds noirs”’ situation i landet.
Analyser udvalgte scener af filmen ”Les roseaux sauvages” af André Téchiné med fokus på de unges udvikling set i lyset af den historiske kontekst. Kommenter filmens titel og diskuter den åbne slutning.
Vurdér hvilken betydning Algeriets selvstændighed i 1962 fik for den franske befolkning og for ”les pieds noirs” i Algeriet samt for filmens person Henri.

2. Postmodernisme
Der ønskes en redegørelse for postmodernismes opståen og hovedtanker.
Med udgangspunkt i Jean-Jacques Beineix’ ” 37’2 le matin -Betty Blue” (drejebog + film) ønskes dernæst en ana-lyse af hovedpersonen Betty som et postmoderne individ.
Inddrag vedlagte billede (”Le baiser”) og evt. andet materiale til diskussion af det postmoderne menneskesyn.

Vedlagt billede: Patrick Ouellet: ” Le baiser” (2002)

3. Postmodernisme
Med udgangspunkt i en redegørelse for postmodernismens opståen og væsentligste idegrundlag ønskes en karakteristik af hovedpersonen Betty i Jean-Jacques Beineix’ ” 37’2 le matin -Betty Blue” (drejebog + film). Hovedvægten lægges på det postmoderne menneskes relationer til omverdenen.
Inddrag vedlagte billede (”The gene generation”) og andet selvvalgt materiale til diskussion af den postmoderne tilstand.

Vedlagt billede: http://ecx.images-amazon.com/images/I/61vQIoQ0xNL.jpg

4. Eksistentialisme
Med udgangspunkt i en redegørelse for kvindefrigørelsen i 1960-70’erne ønskes en analyse og fortolkning af Simone de Beauvoirs ”Les belles images” med hovedvægten lagt på en karakteristik af Laurence. Inddrag relevante afsnit fra Beauvoirs ”Det andet køn”” til belysning af Beauvoirs eksistentialistiske kvindesyn.
Med inddragelse af vedlagte bilag 1+2 (graf og tabel)ønskes til sidst en vurdering af de ovennævnte tekster som vidnesbyrd om den historiske samtid.
Bilag 1: Anne Okkels Olsen o.a.: ”Når lyset bryder frem” Systime 1981 (side 12)
Bilag 2: do. (side 16)

5. Algeriet
Der ønskes en kort redegørelse for den franske kolonipolitik i Algeriet.
Med hovedvægten lagt på kolonikrigen 1956-63 ønskes en komparativ analyse af hhv. franskmændenes og den algierske befolknings metoder i kampen. I den sammenhæng gives en analyse af hovedpersonen Ali i filmen ”La Bataille d’Alger”.
Med inddragelse af vedlagte digt ”Prison de mes frères” og andet selvvalgt materiale
gives en vurdering af, hvorfor franskmændene tabte krigen.
Bilag: Ahmed Taleb: ”Prison de mes frères” ( fra Ulla Pedersen m.fl.: ”Mais c’est notre religion, notre tradition”, Systime 1987)

6. Jeanne d’Arc og 100 års krigen
Der ønskes en kort redegørelse af årsagerne til 100 års krigen og forløbet af den samt af Jeanne d’Arcs rolle i den.
Analyser Jean Anouihls ’L’Alouette’ og hans fortolkning af Jeanne d’Arc som historisk, religiøs og mytologisk figur og sammenhold denne karakteristik med de faktuelle oplysninger om Jeanne d’Arc. Diskuter til sidst Jeanne d’Arcs rolle i udviklingen af fransk nationalisme og selvforståelse.

7. 1700-tallet
Der ønskes en historisk redegørelse for grundtankerne i den franske Oplysningstid. Inddrag i den forbindelse bilag 1 (tekst 52: Enevældens ideologi – Bossuet om det guddommelige monarki).
Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af Voltaires ”Candide ou l’optimisme”, samt en vurdering af tekstens oplysningstanker.
Endelig ønskes der med udgangspunkt i bilag 2 (tekst 13, Menneskeretserklæringen) en diskussion af Oplysningstidens indflydelse på den franske Menneskeretserklæring fra 1789.FRANSK - ENGELSK

1.
Der ønskes en genre- og tidsmæssig bestemmelse af de to tekster.
Der ønskes en analyse af de to drenges familiemæssige og sociale opvækstvilkår, herunder en karakteristik af teksternes voksne hovedpersoner.
Endelig ønskes en analyse af fortællersynsvinklen i de to tekster og en vurdering af dens betydning (herunder brug af ironi og humor) for formidlingen af teksternes budskaber.
Tekster:
Charles Dickens, Oliver Twist, kap. 1-23
Jean-Louis Fournier, Il a jamais tué personne, mon papa, kapitel 1-16 og 28-40.

2. Postmodernisme
Med udgangspunkt i en redegørelse for postmodernismens hovedtanker ønskes en komparativ
analyse og fortolkning af Cyril Collards Les nuits sauvages (roman og film) og Charlie Kaufmanns Being John Malkovich (manuskript og film). Hovedvægten lægges på personkarakteristikken af de to mandlige hovedpersoner.
Med inddragelse af det vedlagte billede (Liberté, Égalité, Télé) og andet selvvalgt materiale ønskes en vurdering af det postmoderne menneskesyn.
Vedlagt billede: http://2b.img.v4.skyrock.net/2b6/vivrebi/pics/418164812_small.jpg

3. Postmodernisme
Der ønskes først en kort redegørelse for postmodernismens opståen.
Med udgangspunkt i Cyril Collards Les nuits sauvages og Quentin Tarantinos Pulp Fiction ønskes dernæst en komparativ analyse af hovedpersonerne og deres indbyrdes relationer. Hovedvægten lægges på det psykologiske aspekt. Giv en samlet fortolkning af de to film.
Med inddragelse af det vedlagte billede (IngeEllegård: Mand der tisser, 1983) og andet materiale diskuteres til sidst det postmoderne menneskesyn.

4. Kvindefrigørelse
Med udgangspunkt i en historisk redegørelse for kvindefrigørelsen i 1960-70’erne ønskes en analyse og fortolkning af Simone de Beauvoirs ”Les belles images” med hovedvægten lagt på en karakteristik af Laurence. Inddrag relevante afsnit fra Beauvoirs ”Le deuxième Sexe” til belysning af Beauvoirs eksistentialistiske kvindesyn.
Med inddragelse af bilag 1 (66. Noget sker, men du ved ikke, hvad det er, gør du Jensen?) ønskes til sidst en vurdering af de ovennævnte tekster som vidnesbyrd om den historiske samtid.

5.
Redegør kort for den historiske baggrund for den tosprogede kultur i Canada.
Der ønskes dernæst en analyse af udvalgte afsnit af Roch Carrier: La Guerre, Yes Sir! samt Margaret Atwood: Survival med særligt henblik på belysning af forskelle og ligheder mellem franskcanadiere og engelskcanadiere.
Analysen skal desuden indeholde en gennemgang af en selvvalgt tale af Pierre Trudeau ud fra de samme kriterier som fiktionen.
Diskuter fremstillingerne i analysen med inddragelse af moderne synsvinkler.

6.
Hvori består drømmen om Amerika?
Der ønskes en analyse af selvvalgte værker på henholdsvis engelsk og fransk, med særligt henblik på at belyse, hvorledes drømmen om Amerika fremstilles og udleves i disse.
Diskuter på baggrund af analysen, hvorvidt drømmen om Amerika stadig findes i dag.

7. Albert Camus, L’Étranger og John Steinbeck, Of Mice and Men.
Giv en analyse og fortolkning af Albert Camus’ L’Étranger med særligt fokus på Camus’ tanker om det absurde menneske.
Giv en analyse og fortolkning af John Steinbecks Of Mice and Men med særligt fokus på hovedpersonerne og deres udvikling.
Diskuter forskelle og ligheder i romanerne samt spørgsmålet om man kan lave en eksistentialistisk læsning af begge værker.

8.Der ønskes en redegørelse for Gabrielle/Coco Chanels livsforløb med kritisk stillingtagen til, at der findes forskellige versioner heraf.
Analysér fremstillingen af personen Gabrielle/Coco Chanel i uddrag af Sandro Cassati: Pour l’amour des femmes, City Editions, France Quercy 2009 (Bilag 1) og i Chris Greenhalgh : Coco and Igor, Headline Review, UK, 2002.
Hvordan tolkes hendes person? Inddrag begreberne mytologisering eller idolisering!
Endelig ønskes et bud på, hvad der kunne være Gabrielle Chanels råd til en ung kvinde om, hvordan hun skal leve sit liv. Brug som inspiration Fay Weldon: Letter to Alice , 1984 (Bilag 2)
Bilag 1
I Pour l’amour des femmes tages der udgangspunkt i følgende afsnit:
Pp.8-10: - La mode de ces… - ..n’existe pas.
pp.32-33 : C’est à cette... - ... de sa vie.
pp.38-40 : En file indienne... - ... avec elles.
pp.40-41 : Quelque trois... - ... meilleure amie.
p.44 : Passent les... -... de rien.
pp.47-48
pp.49-51 : - ... beau monde...
pp.52-53 : Là, attablés... - ... don vocal.
p.54 : Il lui arrive... - ... deux morceaux.
pp.67-70 : Èmilienne... - ... est passée... »
p.73
pp.75-76 : -Gabrielle... – se résigne.
pp.82-85 : À l’automne... – du beau Boy.
pp.89-90 : Gabrielle... - ... conservatrice.
pp.119-120 : Les ateliers .. - ...l’avant-garde.
pp.121-123 : Une fois... – des désespoirs.
pp.128-129 : -Monsieur Diaghilev... -...Mademoiselle.
pp.131-132 : Via Diaghilev... - …héberge.
pp.166-167: La relation… - …britannique).
pp.171-173 : À l’été... - ...qu’il peut.
pp.174-175 : Westminster... - ...la rupture.
pp.183-184 : Au début... - ... sa renommée.
pp.184-185 : Lorsque... - ... équipe.
pp.199-200 : Terrassée... - ... relations.
pp.203-204 : La maison... - ..pressante.
pp.228-229 : Pourquoi... - ... déchirait. »
pp.234-236 : Après le ... - ... conviction.
pp.240-242 : Évidemment ... - ...critique.
pp.245-246 : à la fin... - ...reconnaissante.

9. Der ønskes en kort redegørelse for samfundshieraket omkring tidspunktet for udgivelsen af hhv. Victor Hugos ’Les Misérables’ og Charles Dickens’ ’A Christmas Carol’.
På baggrund af udvalgte kapitler ønskes en analyse og fortolkning af udvalgte personer i Victor Hugos ’Les Misérables’ og Charles Dickens’ ’A Christmas Carol’ med særlig fokus på deres rolle i samfundet og deres samfundssyn.
Endelig ønskes en kort diskussion af hvorfor forfatterne vælger at skrive om disse emner, og i hvilket omfang værkerne skildrer virkeligheden. Desuden kommenteres på om forfatterne ønsker at blande sig i det politiske liv og på hvordan værkerne blev modtaget.

10. Integration i England og Frankrig.
Der ønskes en sammenligning af integrationsprocesserne i England og Frankrig med en kort redegørelse for baggrunden for indvandringen til de to lande.
Vægten skal lægges på en analyse og fortolkning af fiktion. Hanif Kureishis The Black Album skal analyseres og fortolkes med fokus på Shahid Hasans kulturelle splittelse, som den bl.a. kommer til udtryk i hans forhold til Deedee Osgood og Riaz´ fundamentalisme.
Med udgangspunkt i Mathieu Kassovitz ’La Haine’, ønskes en analyse og personkarakteristik af Saïd, Hubert og Vincent og deres indbyrdes forhold samt af livet i de franske forstæder. Endvidere ønskes en analyse af forholdet mellem de unge i forstæderne og myndighederne.
Ud fra den fælles tematik i Hanif Kureishis The Black Album og La Haine skal du sammenligne, hvilke udtryk den kulturelle splittelse får i England og Frankrig.
Inddrag vedlagte artikel med en diskussion af forholdet mellem fiktion og virkelighed.
The Independent, July 30, 2005: I ran from the extremists. But some of my friends entered their parallel universe.

11. Sylvia Plath: "The Bell Jar" (1962) og Anna Gavalda: "Je l'aimais" (2002).
Med udgangspunkt i en karakteristik af kompositionen ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af værkerne med særlig vægt på skildringen af personerne.
Diskuter dernæst synet på kvinden i de to værker.
Vurder endelig, i hvilken grad teksterne er typiske for deres samtid.
FRANSK - DRAMA
Redegør kort for det absurde drama og den periode hvor det kom frem og træk linjer tilbage til det klassiske drama.
Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af Eugène Ionescos: "La Cantatrice Chauve" med særligt fokus på udvalgte scener.
På baggrund af resultater fra tekstanalysen ønskes en dramaturgisk analyse med henblik på et iscenesættelsesforslag.
Endelig vurderes hvorvidt "La Cantatrice Chauve" egner sig til et publikum anno "vor tid"/2011.


FRANSK - MEDIEFAG B

Der ønskes en analyse og fortolkning af Jean-Pierre Jeunets Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2001) med særligt henblik på en karakteristik af filmens centrale personer.
I analysen skal desuden indgå en beskrivelse af filmens virkemidler samt en vurdering af disses betydning for personkarakteristikkerne.
Filmens storyboard skal anvendes i forbindelse med besvarelsen.


FRANSK - BILLEDKUNST
Van Gogh og Gauguin.
Der ønskes en kort præsentation af de to malere med særligt henblik på deres forskellige baggrund.
Dernæst ønskes en analyse og sammenligning af de enkelte værker fra den periode, hvor de to malere levede sammen.
Med udgangspunkt i deres brevkorrespondance ønskes en analyse og vurdering af deres indbyrdes påvirkning, deres samhørighed og senere uenighed.
Vurder endeligt, hvilken betydning deres samliv har haft for deres produktion.


FRANSK - FILOSOFI
Gadamer og Camus:
Giv en koncentreret præsentation af Gadamers hermeneutik og brug nogle af hans centrale begreber i en analyse og fortolkning af Albert Camus’s roman ”L’étranger”.
Overvej, hvorvidt begreber som nærvær og distance kan bruges i en forståelse af den måde hovedpersonen Meursault forholder sig til sin omverden på.
Inddrag desuden aspekter af Camus’s filosofiske og litterære forfatterskab til en diskussion af den eksistensforståelse, der kommer til udtryk i romanen.


FRANSK - BIOLOGI

Sygdomme
Gør rede for hvordan appetitreguleringen fungerer hos mennesker og forklar hvilke fysiologiske forandringer længerevarende negativ energiballance medfører.
Lav en sammenlignende analyse og fortolkning af Olivier Adams roman ’Je vais bien, ne t’en fais pas’ og filmen af samme navn med henblik på en afdækning af hovedpersonen Claires spiseproblemer og årsagerne til disse, herunder hvilken behandling hun modtager. Andre tekster kan inddrages til perspektivering af problemet.
Beskriv og analyser principperne i behandling af spisevægring.
Beskriv kort udviklingen i forekomsten af spisevægring i Danmark og diskuter med udgangspunkt i ’Je vais bien, ne t’en fais pas’ årsagerne til denne udvikling.


FRANSK - SAMFUNDSFAG

Montesquieu og dansk demokrati
Redegør for Montesquieus tanker om demokrati, herunder magtdelingslæren.
Undersøg og diskuter hvorvidt og i givet fald hvordan disse tanker afspejles aktuelt i det danske demokratis formelle og uformelle indretning og funktion. Inddrag udvalgte forskellige demokratiopfattelser i undersøgelsen. Inddrag en eller flere nyere sager fra samfundsdebatten i analysen – herunder den i vedlagte bilag I anførte.
Vurder på baggrund af undersøgelsen hvilken rolle globalisering og Danmarks internationale samarbejde – f.eks. EU – kunne tænkes at få for de i undersøgelsen inddragne problemstillinger.
Bilag: Brigitte Alfter, ’Terrorlove udfordrer den klassiske magtfordeling’, Information, 16.februar 2008


FRANSK - SPANSK
1. Indvandring
Der ønskes en historisk redegørelse for indvandringen i Sydeuropa med særligt fokus på Frankrig.
Med udgangspunkt i selvvalgte sider af Mathieu Kassovitz ’La Haine’, ønskes en analyse og personkarakteristik af Saïd, Hubert og Vincent og deres indbyrdes forhold samt af livet i forstæderne.
Endvidere ønskes en analyse af forholdet mellem de unge i forstæderne og myndighederne.
Endelig ønskes en diskussion af hvilke politiske udfordringer Sydeuropa står over for i forbindelse med integrationen, herunder en påpegning af ligheder og forskelle mellem Spanien og Frankrig.


2. Sprogudvikling
Der ønskes en sproghistorisk redegørelse for oprindelsen af fransk og spansk samt disse forskellige sprogs udvikling.
På baggrund af udvalgte verselinier i ’La Chanson de Roland’ og ’Tristan et Yseult’ fra Middelalderen og udvalgte sider fra et litterært værk fra 1700-tallet ønskes en sammenlignende sproglig analyse.
Endelig ønskes en diskussion af hvad der påvirker sprog og deres udvikling, samt hvad globaliseringen og indvandringen kan betyde for sprogenes fremtidige udvikling.

FRANSK - KEMI

Titel: Silke
Med udgangspunkt i romanen "La vallée de la soie" af Michel Jeury ønskes en beskrivelse af produktionen af natursilke i Frankrig i 1800-tallet og en analyse af stoffets betydning for hovedpersonen Alexandrine Jourdan.
Redegør for silkefibroins struktur og egenskaber. Beskriv forskellige metoder til farvning af tekstiler og forklar sammenhængen mellem valg af farvemetode og tekstilfibrens struktur.
I kemilaboratoriet skal der fremstilles et naturligt farvestof og et azofarvestof. Farvestofferne skal herefter anvendes til indfarvning af silke.
Beskriv de udførte eksperimenter grundigt, herunder med relevante reaktionsskemaer, reaktionsmekanismer og støkiometriske beregninger.
Til sidst ønskes en analyse af, hvilke egenskaber ved natursilke, der har gjort stoffet eftertragtet i mange århundreder og en vurdering af, om det også i moderne tid vil bevare sin værdi på handelsmarkedet.


FRANSK - RELIGION
1. Eksistentialisme
Der ønskes en analyse og fortolkning af Albert Camus: "L'étranger" (1952) med fokus på væsentlige temaer, fortælletekniske virkemidler og skildringen af hovedpersonen samt dennes forhold til omgivelserne.
Du skal dernæst gøre rede for og analysere de væsentligste ideer i Jean-Paul Sartre: "Eksistentialisme er humanisme" (1946). Diskuter nogle af Sartres eksempler og hans argumentationsform.
Sammenlign de to værker og sæt dem i historisk perspektiv. Diskuter og vurder deres relevans i vor tid.


2. Eksistentialisme
Der ønskes en analyse og fortolkning af Jean-Paul Sartre: "Le mur" (1939) med særlig vægt på væsentlige temaer, novellens skildring af personerne og fortælle-
teknikken.
Sammenlign med Søren Kierkegaard: "Diapsalmata" ( fra "Enten-eller" 1. del (1843)) samt vedlagte passage fra "Ligevægten mellem det æstetiske og etiske i Personlighedens Udarbejdelse" (fra "Enten-eller" 2. del).
Du kan inddrage andre tekster, og du skal diskutere de analyserede teksters og ideers relevans i nutiden.
HHX

SRP – formuleringer med fransk


Fransk – Afsætning
Redegør for konkurrenceforholdene på det danske marked for økologiske og miljørigtige produkter samt Urtekrams markedsføringsstrategi og positionering.
Analyser, blandt andet på baggrund af vedhæftede bilag*, det franske marked for økologiske og miljørigtige produkter, herunder forhold omkring de franske forbrugere, såsom livsstil, kultur og forbrugerkultur.
Vurder i hvilken udstrækning Urtekram bør differentiere sin markedsføring i henholdsvis Danmark og Frankrig, og lav på baggrund heraf en skitse til en markedsføringsplan for Urtekrams indtrængen på det franske marked.
Besvarelsen skal have et omfang på 15-20 normalsider.
* bilaget skal være på fransk


Fransk – Dansk
Giv en kort karakteristik af genren "dameblade", herunder genrens rolle og funktion i forhold til de øvrige medier.
Foretag en analyse af det franske blad "Elle" med særlig vægt på en afdækning af bladets målgruppe. I analysen skal inddrages både artikler og reklamer fra bladet.
Sammenlign det franske blad "Elle" med det danske blad "Femina" og vurdér ligheder og forskelle med hensyn til sprog, indhold og målgruppe.
Omfang:

Fransk A – Kulturforståelse B
Giv en kort historisk introduktion til Québec.
Foretag en analyse af følgende tekster med fokus på, hvordan Québec og levevilkårene i Québec fremstilles i teksterne:
Le Québec : résistance et continuité (Marcel Rioux)
Les Nègres blancs d’Amérique (Pierre Vallières)
Le plus beau voyage (Claude Gauthier)
Le Nez qui vogue ( Réjean Ducharme)
Forklar og diskutér, med udgangspunkt i ovenstående, væsentlige aspekter af de kulturelle forskelligheder i Québec med særlig vægt på relationen mellem de fransksprogede og de engelsksprogede.


Fransk – Psykologi
Gør rede for urolighederne blandt unge i de franske banlieues på baggrund af fremstillingen heraf i L'Express i perioden oktober-november 2005.
Analysér med anvendelse af forskellige psykologiske teorier om normer, stereotyper og identitetsdannelse årsager og forklaringer på de unges oprør og voldelige adfærd. Vurdér på baggrund af artiklernes sprogtone, ordvalg og vinkling mediernes rolle i kultursammenstødet.
Omfang:


Fransk – Samtidshistorie
Den franske afkolonisering:
Gør kort rede for omfanget af det franske koloni-imperium omkring 1945 samt den efterfølgende afkoloniseringsproces.
Analyser vedhæftede uddrag af Marguerite Duras' "L'amant de la Chine du nord". Herunder skal du analysere, hvordan forholdet mellem forskellige grupper i samfundet og kolonimagten kommer til udtryk.

Indvandring og integration:
Gør rede kort rede for indvandringen til Frankrig i de sidste ca. 40 år og for de foranstaltninger, det franske samfund gør for at styrke integrationen.
Analyser vedhæftede romanuddrag. Du skal særligt komme ind på skildringen af, hvorledes hovedpersonen forsøger at integrere sig i det franske samfund.
Diskutér på baggrund heraf hvilke succeskriterier der skal være opfyldt, før man kan sige, at integrationen er lykkedes.

Tekstidéer til vejleder:
Aïcha Benaïssa : Née en France
Faiza Guène: Kiffe kiffe demain eller Du rêve pour les oufs
Méliane Loubna: Vivre libre
Favier et Kassovitz: Jusqu'ici tout va bien (scénario til filmen La Haine)

Retourner au contenu